Banpersonal klipper fairway

Miljö

Ett aktivt miljöarbete är fundamentalt för alla företag och organisationer, och på något vis extra viktigt för en golfklubb. Vi lever ju verkligen i samklang med naturen och årstidernas växlingar där respekten för naturens villkor är en överlevnadsfråga. Ur alla aspekter.

Miljöplan

Det är självklart att Karlstad tar ett ansvar för att vår verksamhet inte påverkar miljön på ett negativt sätt. På styrelsens uppdrag har därför en miljöplan och en miljöpolicy för klubben tagits fram.

Icon

Miljöplan 239.86 KB

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy omfattar flera punkter:

 1. Energi
  Vi skall minska energiförbrukningen i våra fastigheter.
 2. Maskiner
  Vi skall minska förbrukningen av drivmedel samt öka användningen av miljöbränslen i maskinparken för att reducera vår klimatpåverkan.
 3. Avfall
  Vi strävar efter att minska avfallsmängden och öka återvinningen genom sortering.
 4. Natur
  Vi skall bevara och främja den biologiska mångfalden på och runt golfbanan och vi skall sprida den befintliga kunskapen om banans flora och fauna, för att öka förståelsen för vårt ansvar gentemot miljön.
 5. Kemikalier
  Vi skall minimera användningen av miljöpåverkande ämnen genom att:

  • Behovsanpassa gödslingen av greener.
  • Optimera övrig gödsling.
  • Minska behovet av bekämpningsmedel, genom förebyggande insatser.